Privacyverklaring

Van Burg Automotive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze  dienstverlening uit te kunnen voeren 

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen en diensten bij u af te leveren 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Van Burg Automotive neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor  personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door  computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld  een medewerker van Van Burg Automotive) tussen zit. Van Burg Automotive  gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Wij maken gebruik van een software systeem, dit om geleverde diensten  en/of goederen te kunnen afhandelen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Van Burg Automotive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt  nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden  verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  (categorieën) van persoonsgegevens: 

3 jaar bewaren wij uw naw gegevens, na uw laatste bedrijfsbezoek. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Van Burg Automotive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit  nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen  aan een wettelijke verplichting.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Van Burg Automotive gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te  verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor  de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens door Van Burg Automotive en heeft u  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een  verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in  een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te  sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van  uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen  naar info@vanburgautomotive.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,  vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te  sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We  reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Van Burg Automotive wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Van Burg Automotive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk  heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn  van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  info@vanburgautomotive.nl

Contact
Mr. F. J. Haarmanweg 53c
4538 AN Terneuzen

+31(0)6 48 63 09 63
info@vanburgautomotive.nl