Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Van Burg Automotive: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Terneuzen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer: 80004229. 
 2. Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon met wie Van Burg Automotive een overeenkomst heeft gesloten. 
 3. Overeenkomst: iedere tussen Van Burg Automotive en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waardoor Van Burg Automotive zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van  zaken. 
 4. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Van Burg Automotive te verrichten werkzaamheden, waaronder onderhoud en reparaties, en APK-keuringen ten aanzien van auto’s, waaronder  personenauto’s en bestelauto’s. 
 5. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken. 
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke correspondentie, alsook per e mail.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Burg Automotive en iedere tussen de wederpartij en Van Burg Automotive tot stand gekomen overeenkomst. 
 2. De toepasselijkheid van (de algemene – of) andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend, indien die afwijkingen tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen en slechts alleen voor een overeenkomst. 
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden  teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het  aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de  strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Elk aanbod van Van Burg Automotive is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. Van Burg Automotive is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden. 
 2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Burg Automotive niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een

overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Van Burg Automotive, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende  aanvaarding tot stand, tenzij Van Burg Automotive anders aangeeft. Een  onderhouds-, reparatie- of keuringsovereenkomst wordt geacht te zijn tot  stand gekomen op het moment dat Van Burg Automotive de opdracht  schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de  werkzaamheden is begonnen. 

 

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 

 1. Indien Van Burg Automotive in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gegevens benodigd van de wederpartij, dient de wederpartij deze gegevens tijdig aan Van Burg Automotive te  verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en de volledigheid  van deze gegevens. 
 2. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op locatie van Van Burg Automotive, gedurende de normale werkuren, tenzij anders is overeengekomen. 
 3. Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de wederpartij ervoor in dat hij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben, op het overeengekomen tijdstip op locatie van Van  Burg Automotive ter beschikking stelt. 
 4. Van Burg Automotive spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Van Burg Automotive vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen  als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder  aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat  hij Van Burg Automotive schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij  Van Burg Automotive een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog  na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is  uitgebleven.
 5. Indien Van Burg Automotive voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Van  Burg Automotive deze gegevens van de wederpartij heeft ontvangen. 
 6. APK-keuringen worden in eigen beheer uitgevoerd. De wederpartij dient zich aan de regels te onderwerpen welke door de RDW aan Van Burg Automotive worden opgelegd. Mocht er sprake zijn van een opgelegde  steekproef, dan is Van Burg Automotive, voor de hierdoor ontstane  vertragingsschade nimmer aansprakelijk. 
 7. Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat Van Burg Automotive de wederpartij in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is Van Burg Automotive gerechtigd een  redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening te brengen. 
 8. Indien de wederpartij bij het verlenen van de opdracht daarom heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat  verzoek van de wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen  onderdelen eigendom van Van Burg Automotive, zonder dat de  wederpartij op enige vergoeding aanspraak kan maken. 

 

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN 

De wederpartij is, tot het moment dat een aanvang is gemaakt met het  uitvoeren van de werkzaamheden, gerechtigd de opdracht te annuleren. In  geval van annulering is de wederpartij de reeds door Van Burg Automotive gemaakte kosten, alsmede een vergoeding van het door Van Burg Automotive  aannemelijk te maken bezettingsverlies verschuldigd. 

 

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK 

 1. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de  overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in  onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien  de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of  kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor  hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de  oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Van  Burg Automotive zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. Indien een richtprijs is overeengekomen, is Van Burg Automotive zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de  richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien  een deugdelijke afronding van de overeenkomst zulks verlangt. Indien de  richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Van Burg  Automotive de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij  overeenkomen. 
 3. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in hetgeen is overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Van  Burg Automotive zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak  de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze  noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de  

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van  uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is  Van Burg Automotive gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven  nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en  andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop  uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet  onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin  een tekortkoming van Burg Automotive op en is voor de wederpartij geen  grond om de overeenkomst te ontbinden. 

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door de wederpartij onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen  worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor diens rekening,  tenzij Van Burg Automotive de onjuistheid van de door de wederpartij  verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te  ontdekken. Van Burg Automotive zal de wederpartij tijdig informeren over  de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. 
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Burg Automotive een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden  gevergd. 
 3. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg.

 

ARTIKEL 7. | VERKOOP VAN ZAKEN 

 1. Indien uit de overeenkomst blijkt dat er uitsluitend zaken worden geleverd, is dit artikel van toepassing. 
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken middels afhalen door de klant op locatie van Van Burg Automotive.
 3. Indien verzending van zaken is overeengekomen, bepaalt Van Burg Automotive , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking. De verzendkosten zullen door Van Burg Automotive aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij  uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop de wederpartij deze ter beschikking staan of aan de wederpartij worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om  welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van  informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken  worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Van  Burg Automotive de wederpartij hiervan schriftelijk heeft verwittigd.  
 5. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd. 
 6. Het risico van verlies en beschadiging van zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door de wederpartij aangewezen derde. 
 7. Het is Van Burg Automotive toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Van Burg Automotive gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

 

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. Van Burg Automotive is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de  verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet,  niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de  overeenkomst Van Burg Automotive ter kennis gekomen  

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn  verplichtingen niet zal nakomen. 

 1. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de wederpartij van toepassing is verklaard, enig beslag op goederen van de wederpartij is gelegd of in  gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrij over zijn vermogen  kan beschikken, is Van Burg Automotive gerechtigd de overeenkomst  met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 2. Voorts is Van Burg Automotive gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde  instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Van Burg Automotive  kan worden gevergd. 
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Van Burg Automotive op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 4. Voor zover dit de wederpartij kan worden toegerekend is de wederpartij verplicht de schade die Van Burg Automotive ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien Van Burg Automotive de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. | GARANTIE 

 1. De garantie op verrichte werkzaamheden en geleverde zaken bedraagt een jaar, ingaande op de dag van (op)levering. In afwijking op de vorige zin wordt geen garantie verleend op elektronica en op los geleverde  gebruikte zaken. 
 2. De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Van Burg Automotive kan worden toegerekend. Daaronder wordt – niet-limitatief – begrepen, gebreken als  gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik,  kortsluiting, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen  onderhouden, het aanbrengen van veranderingen – waaronder begrepen  reparaties die niet met toestemming van Van Burg Automotive zijn  uitgevoerd. 
 3. De garantie vervalt eveneens indien het voertuig gedurende de garantieperiode door de wederpartij of een derde al is gerepareerd of indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de wederpartij,  bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud of doordat de wederpartij in  strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Van  Burg Automotive. 
 4. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de wederpartij niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Van Burg Automotive heeft voldaan. 
 5. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Van Burg Automotive streeft  ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van  deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze  kosten onverlet. 
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet. 
 7. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek bij Van Burg Automotive te reclameren. Indien zijn reclame door Van Burg Automotive  gegrond wordt bevonden, zal Van Burg Automotive, te zijner keuze, de  gebrekkige zaken, of onderdelen daarvan, kosteloos vervangen of  repareren, dan wel de werkzaamheden opnieuw verrichten. 
 8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.

 

ARTIKEL 10. | OVERMACHT 

 1. Van Burg Automotive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die Van Burg Automotive  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer  geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 
 2. Indien de situatie van overmacht langer dan een week voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan een week zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van  schadevergoeding. 
 3. Indien Van Burg Automotive bij het intreden van de situatie van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het  reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de  overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een  zelfstandige overeenkomst. 

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN 

 1. Alle prijsopgaven en prijzen die Van Burg Automotive in rekening brengt, zijn afhankelijk van de op het moment van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. 
 2. Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Van Burg Automotive gerechtigd de  prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 
 3. Van Burg Automotive is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de wederpartij uitsluitend worden verplicht tot  vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij de  wederpartij uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige vooruitbetaling  van de overeengekomen prijs. 
 4. Indien naar het oordeel van Van Burg Automotive gegronde vrees bestaat dat de wederpartij tekort zal schieten in zijn

betalingsverplichtingen, is Van Burg Automotive gerechtigd te vorderen  dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. 

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen contant of middels pinbetaling te geschieden op het moment van (op)levering. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen dient betaling te  geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Van  Burg Automotive voorgeschreven wijze. 
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is 

de wederpartij over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente  verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de  dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan. 

 1. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De

buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet  Incassokosten. 

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID 

 1. De nakoming van de verplichtingen uit garantie, zoals omschreven in artikel 9, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en roekeloosheid van Van Burg Automotive draagt deze geen  aansprakelijkheid voor overige door de wederpartij geleden schade. In  het bijzonder draagt Van Burg Automotive geen aansprakelijkheid voor  schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene  voorwaarden. 
 2. Van Burg Automotive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen. 
 3. Van Burg Automotive heeft te allen tijde het recht schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient Van Burg Automotive hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke  aansprakelijkheid van Van Burg Automotive vervalt. 
 4. Van Burg Automotive is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze  algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Van Burg Automotive  bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Burg Automotive aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van Burg Automotive toegerekend kunnen worden; 
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene  voorwaarden. 
 1. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Van Burg Automotive mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de  

factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de  overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten

aansprakelijkheidsverzekering van Van Burg Automotive wordt  uitgekeerd. 

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van Burg Automotive één jaar. 
 2. In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaken niet aan de  

overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op  het instellen van een vordering of verweer door een consument in  verband met de stelling dat een geleverde zaak niet aan de  overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen twee  maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd. 

 1. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Van Burg Automotive zal de wederpartij Van Burg Automotive vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van  de overeenkomst door Van Burg Automotive c.q. voortvloeiende uit het  gebruik van de door Van Burg Automotive geleverde zaken. 

 

ARTIKEL 13. | RETENTIERECHT 

Van Burg Automotive is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot  afgifte van het voertuig, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft,  op te schorten totdat de vordering van Van Burg Automotive met betrekking tot  die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij  genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld. 

 

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Alle door Van Burg Automotive geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. Indien derden beslag leggen op zaken waarop het

eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of  doen gelden, is de wederpartij verplicht Van Burg Automotive hiervan zo  spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

 1. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Van Burg Automotive of door Van Burg Automotive aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust  zich bevinden. Van Burg Automotive is bij verzuim van de wederpartij  gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in  verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de  wederpartij. 

 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN 

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 

3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde  rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Van Burg  Automotive aangewezen om van geschillen tussen partijen kennis te  nemen.

Contact
Mr. F. J. Haarmanweg 53c
4538 AN Terneuzen

+31(0)6 48 63 09 63
info@vanburgautomotive.nl